منوهای نصب در پنل مدیریت

 • تعداد درس‌های دوره:
 • مدت زمان تمام ویدئوهای دوره:
  484:04
 • گواهی پایان دوره:
  ندارد
 • زمان دسترسی:
  مدت زمانی که شما پس از دریافت دوره به آن دسترسی خواهید داشت.
  12 ماه بعد از خرید
 • گارانتی بازگشت هزینه:
  درصورت عدم رضایت شما از دوره هزینه دریافت شده بازپرداخت می‌شود.
  دارد
 • هزینه دوره:
  25,000 تومان 20,000 تومان
 • Wishlist

آموزش html,html5


مدرس: تورج آرمین پور
جهت گزارش محتوا شما باید ابتدا وارد شوید.
0
امتیاز دهنده ها:  0
    - دانشجویان دوره:   
دسته بندی: برنامه نویسی

توضیحات دوره:

آموزش html,html5 عبارت html مخفف hyper text markup language به معني زبان نشانه گذاري فوق متن است.اين زبان،زبان استاندارد طراحي صفحات وب و يك زبان نشانه گذاري است

آنچه در این دوره می‌آموزید:

انتظار ميرود شما دانشجويان بعد از گذراندن اين دوره آموزشي با كدهاي اين زبان آشنا شده باشيد و معنا و مفهوم انهارا بشناسيد.همچنين تگ هاي اين زبان را يادگرفته و توانايي استفاده درست از انهارا بدست اورده باشيد

برنامه درسی دوره

ویدئوی درس 1
1
معرفی
00:02:55
برای دانلود وارد شوید!
بخش اول
ویدئوی درس 2
2
درس اول-مشاهده source code یک سایت
00:03:00
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 3
3
درس دوم-آشنایی با نرم افزار web storm
00:04:48
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 4
4
درس سوم-نوشتن html در notepad
00:01:27
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 5
5
درس چهارم-معرفی تگ header و تگ title
00:01:52
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 6
6
درس پنجم-معرفی تگ meta charset
00:06:35
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 7
7
درس ششم-ادامه معرفی تگ meta charset
00:02:00
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 8
8
درس هفتم- آشنایی با نرم افزار web storm قسمت دوم
00:03:45
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 9
9
درس هشتم-باز کردن پروژه در webstorm
00:04:36
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 10
10
درس نهم – ساختن پروژه جدید در webstorm
00:02:49
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 11
11
درس دهم-معرفی تگ های h1 – h6) heading)
00:04:26
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 12
12
درس یازدهم-معرفیattribute های یک تگ(align و title)
00:07:06
برای دانلود وارد شوید!
بخش دوم
ویدئوی درس 13
13
درس اول-معرفی تگ پاراگراف (p)
00:05:38
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 14
14
درس دوم-معرفی تگ hr
00:07:04
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 15
15
درس سوم-معرفی تگ های bوiوbr
00:12:57
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 16
16
درس چهارم-معرفی تگ های span و pre و q و blockquote و ins و del و mark و address و strong و em و small و sub و sup
00:13:47
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 17
17
درس پنجم- نکاتی در مورد تگ ها
00:03:22
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 18
18
درس ششم-معرفی تگ img
00:11:54
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 19
19
درس هفتم-Align دادن به img
00:02:48
برای دانلود وارد شوید!
بخش سوم
ویدئوی درس 20
20
درس اول-مروری بر تگ img
00:07:50
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 21
21
درس دوم-نکات تکمیلی تگ img
00:07:05
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 22
22
درس سوم-نکاتی در مورد align
00:04:23
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 23
23
درس چهارم-معرفی تگ picture
00:08:39
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 24
24
درس پنجم-ادامه معرفی تگ picture
00:03:17
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 25
25
درس ششم-معرفی تگ a
00:08:01
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 26
26
درس هفتم -گردش در صفحات سایت با استفاده از لینک(تگa) قسمت اول
00:04:13
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 27
27
درش هشتم-گردش در صفحات سایت با استفاده از لینک(تگa) قسمت دوم
00:04:59
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 28
28
درش نهم-گردش در صفحات سایت با استفاده از لینک(تگa) قسمت سوم
00:06:12
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 29
29
درس دهم-لینک به صورت عکس(عکسی که خودش لینک است)
00:03:46
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 30
30
درس یازدهم-کلیک کردن روی عکس و مشاهده فرمت اصلی عکس در صفحه ای جدا
00:04:20
برای دانلود وارد شوید!
بخش چهارم
ویدئوی درس 31
31
درس اول-مروری بر تگ a(لینک)
00:04:02
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 32
32
درس دوم-تعریف anchor
00:09:25
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 33
33
درس سوم-معرفی تگ ul و liقسمت اول
00:04:32
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 34
34
درس چهارم-معرفی تگ ul و liقسمت دوم
00:08:20
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 35
35
درس پنجم-معرفی تگ ol
00:08:41
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 36
36
درس ششم-قابلیت های نرم افزارهای jetbrains
00:08:17
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 37
37
درس هفتم-قابلیت های نرم افزارهای jetbrains قسمت دوم
00:03:17
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 38
38
درس هشتم-معرفی تگ table(ساخت جدول) قسمت اول
00:06:44
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 39
39
درس نهم-معرفی تگ table(ساخت جدول) قسمت دوم
00:06:44
برای دانلود وارد شوید!
بخش پنجم
ویدئوی درس 40
40
درس اول-مروری بر تگ table
00:05:42
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 41
41
درس دوم-نکات تکمیلی تگ table قسمت اول
00:04:00
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 42
42
درس سوم-نکات تکمیلی تگ table قسمت دوم
00:06:18
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 43
43
درس چهارم-نکات تکمیلی تگ table قسمت سوم
00:06:40
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 44
44
درس پنجم-نکات تکمیلی تگ table قسمت چهارم
00:02:57
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 45
45
درس ششم-نکات تکمیلی تگ table قسمت پنجم
00:10:41
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 46
46
درس هفتم-ساخت یک وب سایت با استفاده از table قسمت اول
00:06:05
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 47
47
درس هشتم-ساخت یک وب سایت با استفاده از table قسمت دوم
00:03:35
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 48
48
درس نهم-ساخت یک وب سایت با استفاده از table قسمت سوم
00:05:14
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 49
49
درس دهم-ساخت یک وب سایت با استفاده از table قسمت چهارم
00:04:12
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 50
50
درس یازدهم-ساخت یک وب سایت با استفاده از table قسمت پنجم
00:02:52
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 51
51
درس دوازدهم- ساخت یک وب سایت با استفاده از table قسمت ششم
00:02:40
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 52
52
درس سیزدهم-آپلود کردن وبسایتی که با table زده شده روی هاست
00:08:30
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 53
53
درس چهاردهم-معرفی تگ video
00:05:49
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 54
54
درس پانزدهم-معرفی تگ audio
00:05:46
برای دانلود وارد شوید!
بخش ششم
ویدئوی درس 55
55
درس اول-معرفی تگ iframe
00:05:57
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 56
56
درس دوم- نکات تکمیلی تگ iframe قسمت اول
00:03:58
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 57
57
درس سوم- نکات تکمیلی تگ iframe قسمت دوم
00:02:30
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 58
58
درس چهارم- نکات تکمیلی تگ iframe قسمت سوم
00:03:28
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 59
59
درس پنجم- نکات تکمیلی تگ iframe قسمت چهارم
00:02:09
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 60
60
درس ششم-ساخت وبسایت با استفاده از tableوiframe قسمت اول
00:06:20
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 61
61
درس هفتم-ساخت وبسایت با استفاده از tableوiframe قسمت دوم
00:05:22
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 62
62
درس هشتم-مثالی از table
00:06:43
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 63
63
درس نهم-ساخت وبسایت با استفاده از tableوiframe قسمت سوم
00:11:18
برای دانلود وارد شوید!
بخش هفتم
ویدئوی درس 64
64
درس اول-مروری بر ساخت سایت به وسیله table و iframe
00:07:51
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 65
65
درس دوم-نکاتی در مورد table
00:02:44
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 66
66
درس سوم-ادامه نکاتی در مورد table
00:04:10
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 67
67
درس چهارم-معرفی تگ from قسمت اول
00:01:48
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 68
68
درس پنجم-معرفی تگ from قسمت دوم
00:07:48
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 69
69
درس ششم-معرفی تگ from قسمت سوم
00:01:15
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 70
70
درس هفتم-معرفی تگ from قسمت چهارم
00:05:35
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 71
71
درس هشتم-معرفی تگ from قسمت پنجم
00:02:36
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 72
72
درس نهم-معرفی تگ from قسمت ششم
00:09:11
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 73
73
درس دهم-معرفی تگ from قسمت هفتم
00:03:22
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 74
74
درس یازدهم-معرفی تگ from قسمت هشتم
00:02:05
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 75
75
درس دوازدهم-معرفی تگ from قسمت نهم
00:03:08
برای دانلود وارد شوید!
بخش هشتم
ویدئوی درس 76
76
درس اول-معرفی input نوع color وfile در form
00:07:44
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 77
77
درس دوم-معرفی تگ button
00:04:08
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 78
78
درس سوم-تعریف comment
00:03:46
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 79
79
درس چهارم-معرفی input نوع checkbox در form
00:03:11
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 80
80
درس پنجم-معرفی input نوع hidden و date و number در form
00:07:53
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 81
81
درس ششم-معرفی input نوع url و search در form
00:03:26
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 82
82
درس هفتم-معرفی attribute دانلود(download)
00:02:02
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 83
83
درس هشتم-معرفی تگ div
00:07:00
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 84
84
درس نهم-معرفی اتریبیوت autofocus در form
00:01:24
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 85
85
درس دهم-آموزش html5 (تگ header)
00:05:34
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 86
86
درس یازدهم-آموزش html5 (تگ nav)
00:01:54
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 87
87
درس دوازدهم-آموزش html5 (تگ aside)
00:03:28
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 88
88
درس سیزدهم-آموزش html5 (تگ section وarticle)
00:04:01
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 89
89
درس چهاردهم-مثالی از نحوه استفاده از تگ های section.article,aside
00:02:58
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 90
90
درس پانزدهم-آموزش html5(تگ footer) و جمع بندی html5
00:02:20
برای دانلود وارد شوید!
بخش نهم
ویدئوی درس 91
91
درس اول-معرفی input نوع select در form
00:05:55
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 92
92
درس دوم-معرفی input نوع textarea در form
00:04:36
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 93
93
درس سوم-ادامه معرفی input نوع textarea در form
00:04:31
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 94
94
درس چهارم-نکات تکمیلی و attribute های input
00:02:18
برای دانلود وارد شوید!

نقد و بررسی دوره

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

ارتباط با ما

شبکه های اجتماعی:

اپلیکیشن ها:

1395 - استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به پارس آکادمی می باشد.