منوهای نصب در پنل مدیریت

 • تعداد درس‌های دوره:
 • مدت زمان تمام ویدئوهای دوره:
  495:42
 • گواهی پایان دوره:
  ندارد
 • زمان دسترسی:
  مدت زمانی که شما پس از دریافت دوره به آن دسترسی خواهید داشت.
  12 ماه بعد از خرید
 • گارانتی بازگشت هزینه:
  درصورت عدم رضایت شما از دوره هزینه دریافت شده بازپرداخت می‌شود.
  دارد
 • هزینه دوره:
  100,000 تومان 80,000 تومان
 • Wishlist

آموزش کاربردی مایا


مدرس: hamidreza rafaati
جهت گزارش محتوا شما باید ابتدا وارد شوید.
0
امتیاز دهنده ها:  0
    - دانشجویان دوره:   
دسته بندی: آی تی و نرم افزار

توضیحات دوره:

آموزش کاربردی مایا

آنچه در این دوره می‌آموزید:

آموزش کاربردی مایا

برنامه درسی دوره

ویدئوی درس 1
1
۱- Welcome
00:00:49
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 2
2
۲- System requirements
00:00:29
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 3
3
۳- How to use the exercise files
00:00:43
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 4
4
۴- Overview of the Maya interface
00:05:40
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 5
5
۵- Work with files and Maya projects
00:02:43
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 6
6
۶- Navigating in Maya
00:02:17
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 7
7
۷- Configuring viewports
00:04:58
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 8
8
۸- Using the hotbox and marking menus
00:04:09
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 9
9
۹- Customizing the interface
00:04:08
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 10
10
۱۰- Using Maya workspaces
00:02:21
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 11
11
۱۱- Select objects
00:04:33
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 12
12
۱۲-Use the Move too
00:08:43
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 13
13
۱۳- Rotate and scale
00:04:22
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 14
14
۱۴- Manipulate pivots
00:03:09
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 15
15
۱۵- Understanding the Channel Box
00:03:29
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 16
16
۱۶- Work with the Attribute Editor
00:04:29
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 17
17
۱۷- Reset and freeze transformations
00:03:00
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 18
18
۱۸- Snap objects
00:03:08
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 19
19
۱۹- Duplicate objects
00:03:49
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 20
20
۲۰- Work with the Outliner
00:08:02
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 21
21
۲۱- Create hierarchies
00:06:04
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 22
22
۲۲- Group objects
00:04:23
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 23
23
۲۳- Understanding the Hypergraph
00:06:00
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 24
24
۲۴- Hide and show objects
00:04:30
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 25
25
۲۵- Create layers
00:05:35
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 26
26
۲۶- Work with selection masks
00:02:27
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 27
27
۲۷- Differences between NURBS and polygons
00:02:10
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 28
28
۲۸- Create polygonal objects
00:06:17
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 29
29
۲۹- Select polygonal components
00:04:50
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 30
30
۳۰- Using Soft Selection and Symmetry
00:04:45
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 31
31
۳۱- Combine and separate
00:04:22
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 32
32
۳۲- Boolean tools
00:03:23
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 33
33
۳۳- Using brush tools to sculpt meshes
00:03:39
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 34
34
۳۴- Set up reference
00:08:00
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 35
35
۳۵- Model against reference
00:05:27
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 36
36
۳۶- Work with edge loops
00:03:07
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 37
37
۳۷- Use the Extrude tool
00:06:32
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 38
38
۳۸- Mirror and merge components
00:05:56
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 39
39
۳۹- Use the Bevel tool
00:04:35
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 40
40
۴۰- Extrude along a path
00:01:56
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 41
41
۴۱- Use the Polygon Bridge tool
00:01:56
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 42
42
۴۲- Understanding Quad Draw
00:04:48
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 43
43
۴۳- Use the Modeling Toolkit
00:02:09
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 44
44
۴۴- Smooth models and manage detail
00:03:42
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 45
45
۴۵- Work with subdivision surfaces
00:05:09
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 46
46
۴۶- Create creases in smooth surfaces
00:02:23
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 47
47
۴۷- Use Edge Flow to smooth geometry
00:03:53
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 48
48
۴۸- Manage object history
00:04:40
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 49
49
۴۹- Understanding NURBS components
00:04:52
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 50
50
۵۰- NURBS primitives
00:06:19
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 51
51
۵۱- Use the NURBS curve tools
00:08:26
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 52
52
۵۲- Create radial surfaces with Revolve
00:05:08
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 53
53
۵۳- Use the NURBS Loft tool
00:08:26
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 54
54
۵۴- Open and close curves and surfaces
00:04:34
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 55
55
۵۵- Create shapes with the NURBS Planar action
00:03:16
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 56
56
۵۶- Use the NURBS Extrude tool
00:02:57
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 57
57
۵۷- Use isoparms to refine NURBS surfaces
00:04:42
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 58
58
۵۸- Extract NURBS curves from surfaces
00:04:08
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 59
59
۵۹- Create curves on a surface
00:04:50
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 60
60
۶۰- Project curves on surfaces
00:03:30
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 61
61
۶۱- Trim NURBS surfaces
00:03:09
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 62
62
۶۲- Convert NURBS to polygons
00:04:39
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 63
63
۶۳- Overview of Maya renderering
00:02:48
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 64
64
۶۴- Understanding the basic shader types
00:08:49
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 65
65
۶۵- Work with Arnold materials
00:04:22
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 66
66
۶۶- Opacity and refraction in Arnold
00:04:45
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 67
67
۶۷- Create and apply maps
00:07:15
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 68
68
۶۸- Use bitmaps as texture
00:05:36
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 69
69
۶۹- Work with the Hypershade window
00:05:42
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 70
70
۷۰- Create materials in Hypershade
00:04:55
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 71
71
۷۱- Apply multiple materials to objects
00:03:49
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 72
72
۷۲- UV map polygonal objects
00:07:59
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 73
73
۷۳- Understanding the UV Editor
00:05:14
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 74
74
۷۴- Project textures on NURBS surfaces
00:05:59
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 75
75
۷۵- ۳D painting
00:05:49
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 76
76
۷۶- UV mapping complex objects
00:10:18
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 77
77
۷۷- Maintain UV scale
00:03:41
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 78
78
۷۸- Render Settings menu
00:04:14
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 79
79
۷۹- Use Render View
00:03:33
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 80
80
۸۰- Maya lights and lighting types
00:07:28
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 81
81
۸۱- Understanding cameras
00:08:48
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 82
82
۸۲- Use the Light Editor
00:02:43
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 83
83
۸۳- Batch render animation
00:02:25
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 84
84
۸۴- Understanding Render Setup
00:04:02
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 85
85
۸۵- Use overrides in Render Setup
00:08:44
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 86
86
۸۶- Arnold render settings
00:03:41
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 87
87
۸۷- Arnold Render View
00:03:26
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 88
88
۸۸- Using Maya lights in Arnold
00:05:55
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 89
89
۸۹- Use Arnold area lights
00:03:56
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 90
90
۹۰- Use objects as lights
00:03:19
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 91
91
۹۱- Image-based lighting and skydomes
00:04:34
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 92
92
۹۲- Add depth of field in Arnold
00:03:52
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 93
93
۹۳- Create motion blur in Arnold
00:03:16
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 94
94
۹۴- Render animation in Arnold
00:02:26
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 95
95
۹۵- Understanding the animation interface
00:06:25
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 96
96
۹۶- Animate objects using Set Key
00:06:52
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 97
97
۹۷- Modify keys in the Graph Editor
00:07:06
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 98
98
۹۸- Modify keys in the Dope Sheet
00:02:55
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 99
99
۹۹- Create breakdown keys
00:02:33
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 100
100
۱۰۰- Animate objects along spline paths
00:04:25
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 101
101
۱۰۱- Visualize animation
00:04:19
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 102
102
۱۰۲- Use the Grease Pencil too
00:03:24
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 103
103
۱۰۳- Create animation cycles
00:05:47
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 104
104
۱۰۴- Animation playback using Playblast
00:03:00
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 105
105
۱۰۵- Work with the Time Editor
00:05:50
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 106
106
۱۰۶- Create animations clips
00:09:20
برای دانلود وارد شوید!
ویدئوی درس 107
107
۱۰۷- the final section
00:03:48
برای دانلود وارد شوید!

نقد و بررسی دوره

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

ارتباط با ما

شبکه های اجتماعی:

اپلیکیشن ها:

1395 - استفاده از مطالب سایت فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به پارس آکادمی می باشد.